Corona-relatert 

Hva er denne siden?

Coronaviruset har kommet til Norge. Derfor er det mange spørsmål som dukker opp fra bedrifter rundt omkring. 

På denne siden svarer vi i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste deg på en del av spørsmålene som vi får, og rundt temaet generelt. Se også ofte stilte spørsmål fra kunder.

Vi vil også forsøke å dele informasjon via webinarer:

 

Opptak

 
  Calendar Green Sendt direkte tirsdag 24. mars    clock icon  1 time

  play video icon
Webinar: Praktisk betydning av Corona-krisepakken i et HMS-, HR- og økonomi-perspektiv

  Få tilgang til opptaket her

 

 
  Calendar Green Sendt direkte tirsdag 7. april                            clock icon 1 time

  play video icon
Webinar: Vi svarer på ofte stilte spørsmål fra bedrifter

Få tilgang til opptak her


Bjelle grønn
Få beskjed om når det blir holdt webinarerCorona - Dette bør bedriftene vite

Hva er Coronaviruset?

Coronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. I dette tilfellet er det et nytt Coronavirus som ble oppdaget i januar 2020. Det dukker jevnlig opp ny informasjon om viruset, så det gjelder å holde seg oppdatert. 

– Det nye viruset som fått navnet SARS-CoV-2 er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19. De fleste tilfellene av covid-19 som er rapportert (ca 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

Folkehelseinstituttet

Hvor startet utbruddet?

Etter det man vet hittil virker det som om utbruddet har kommet fra et matmarked i storbyen Wuhan, i Kina. 

Det nye Coronaviruset kommer antakelig fra flaggermus og smittet over til mennesker i slutten av 2019.

Vi har i et tidligere innlegg skrevet litt om noen av tingene du bør vite om Coronaviruset. Merk at ting forandrer seg fort, så vi anbefaler å følge siste råd og oppdateringer fra fhi.no.

 

Slik smitter Coronaviruset – Covid-19

Det er mye å lære om det nye coronavirus som forårsaker Coronavirussykdommen. Basert på det som for øyeblikket er kjent om viruset, skjer spredning fra person til person hyppigst blant nære kontakter (innen omtrent 1,8 meter).

Ifølge WHO sprer sykdommen seg via dråpe- og kontaktsmitte. Når en smittet person hoster, nyser eller puster ut, så sprer de små dråpene seg på omgivelsene. Det kan være gjenstander, overflater eller hvis man står veldig nærme og puster inn dråpene. 

Andre personer kan da bli smittet ved at de tar på noe av dette og deretter berører munn, nese eller øyer. 

Siden man kan puste inn dråpene hvis man er nærme noen som er smittet, er det viktig å holde seg mer enn en meter vekk fra personer som er syke. 

Kan viruset som forårsaker Covid-19 smitte gjennom lufta?

Forskning hittil antyder at viruset hovedsakelig smitter gjennom dråper, fremfor gjennom luften.

Er det mulighet for smitte via overflater?

Overføring av Coronavirus generelt skjer mye oftere gjennom luftveisdråper enn gjennom f. eks.  hudceller, hår, klær og sengetøy. Nåværende bevis tyder på at det nye Coronaviruset kan forbli levedyktig i timer til dager på overflater laget av forskjellige materialer. Rengjøring av synlig skitne overflater etterfulgt av desinfeksjon er godt tiltak for å forebygge Coronasmitte og andre virale luftveissykdommer i miljøer.

> Les også: Desinfisering og rengjøring for forebygging av Coronasmitte
Desinfesering og rengjøring - temasidebilde

Hva er symptomer på Covid-19?

Tørrhoste, feber og trøtthet er de vanligste symptomene på Covid-19. Noen smittede kan ha verk eller smerter, tett nese, sår hals eller diaré. Symptomene er vanligvis milde og gradvis.

Noen kan bli smittet uten at de blir dårlig eller utvikler noen symptomer. Folk flest, ca. 80 %, friskner til uten å trenge noen spesiell behandling. 

I visse tilfeller kan noen bli veldig syke og få problemer med å puste. Eldre mennesker og de med underliggende medisinske problemer, slik som høyt blodtrykk, hjerteproblemer og diabetes, har høyere sannsynlighet for å utvikle alvorlig sykdom.

(World Health Organization)

New call-to-action

Reiseråd rundt Coronaviruset

Helsedirektoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

 

Risikovurdering av smittefare

Etter forskrift om utførelse av arbeid skal arbeidsgiver "for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer".

Arbeidstilsynet nevner nå også på sine sider at "Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

– Kan aktiviteten medføre fare for deres helse eller sikkerhet, skal eksponeringen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes. På dette grunnlag skal arbeidsgiver risikovurdere forholdene.

Forskrift om utførelse av arbeid

Mal og eksempel for kartlegging og risikovurdering

HubSpot Video

 

Som et verktøy til det har vi laget et skjema til kartlegging og risikovurdering, for arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer. Slik at du kan forebygge smittefare.

LAST NED MAL HER

Malen har blitt utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om utførelse av arbeid kap. 6: Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer.

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes for bistand til risikovurdering.

 

Permitteringer i forbindelse med Coronavirus

Ulike årsaker til permittering: 

 • sterk nedgang eller stopp i ressursbehov 
 • virksomheter mangler deler av verdikjeden som gjør at den stopper opp 
 • nøkkelpersoner eller sentrale personer uteblir på grunn av sykdom og fører til at produksjon ikke kan foregå som vanlig 

Utgangspunktet er at permitteringreglene gjelder som vanlig. Det er permitteringslønnsloven som regulerer kostnadssiden. Permitteringsadgangen er ikke regulert av lov men følger av ulovsfestet rett og sedvane at permittering er mulig ved midlertidige driftsforstyrrelser. Dette oppstår når for eksempel kunder uteblir eller sier opp en tjenesteleveranse. 

 • Permitteringsreglene endres: Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager. Regjeringen tar med andre ord en større del av regningen. (DN)

 

Varslingsplikt

Det man må huske som arbeidsgiver er varslingsplikten som er på 14 dager. Man må altså varsle arbeidstakeren 14 dager før permitteringen kan iverksettes.

Det er mulighet for at denne fristen kan kortes ned til 2 dager dersom det er snakk om uforutsette hendelser. I dette tilfelle kan vi si at den situasjonen vi er i nå med Corona-viruset er en slik hendelse. Fristen er derfor 2 dager i praksis og ikke 14 slik det opprinnelig var. 

> Les mer og last ned skjema for varsel om permittering her.

Varsel om permittering - bilde corona 2

Drøft permitteringstiltak

Det er viktig å drøfte permitteringstiltakene med de tillitsvalgte og eventuelt sette opp et hastemøte i arbeidsmiljøutvalget dersom man har det. Her kan man drøfte om det finnes mindre inngripende tiltak som kan gjennomføres før permittering for eksempel.

Grunnlaget for permitteringen må også fremkomme på permisjonsvarselet til de ansatte og er i dette tilfelle et uforutsett virus som er erklært som en pandemi. 

Husk at man ikke kan benytte seg av betingede permitteringsvarsler men man har mulighet til å senere trekke permitteringen dersom det skulle bli aktuelt.  

 

Oppsummert om permittering

Permittering er et virkemiddel man kan bruke for å kutte tapene men husk på saksbehandlingsreglene som permisjonsvarselet på 2 dager, at eventuelle tillitsvalgte må involveres og at man må betale arbeidsgiverpenger i 15 dager. 
 
NB! Regelen om 15 dager arbeidsgiverpenger er nå opp til vurdering i stortinget og kan bli endret i den nærmeste tiden som kommer. Oppdatert informasjon på dette kan dere finne her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset 

Sykefravær og sykepenger

Regjeringen har i dag (20. mars 2020) kommet med endringer på behov for sykemelding i arbeidsgiverperioden. Som tidligere videreføres redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager, og nytt fra i dag er at arbeidstaker ikke trenger sykemelding de første 16 dagene for at arbeidsgiver skal få refundert beløp fra 4. dag.
 
Det er derfor ikke behov for sykemelding dersom den ansatte må 14 dager i karantene, dette vil arbeidsgiver få refundert uten sykemelding fra lege. Det vil kun være behov for egenmelding i disse dagene.

De som ikke er kunder vil kunne laste ned vårt skjema for egenmelding. I feltet annen årsak kan du som mottar egenmelding skrive inn at egenmelding skyldes karantene, coronavirus etc.

Egenmelding - Mail Bilde

Arbeidsmiljøloven har ingen regler om pandemier og man må derfor løse de utfordringene man står overfor ved hjelp av de lover og retningslinjer som er tilgjengelig, samt bruken av sunn fornuft. 

Arbeidsgivere kan oppleve at arbeidstakere er syke allerede eller i karantene. Andre opplever ansatte som har mye frykt og som er eller ønsker å være hjemme. Spørsmålet blir dermed, har man rett til sykepenger og har man rett til å være hjemme? 

Når det gjelder retten til sykepenger er grunnvilkåret at man er arbeidsufør. Det er derfor i hovedsak tre grupper vi kan ta for oss her: 

 1. NAV sine retningslinjer er at de som er syke eller smittet har rett til sykepenger. 
 2. Den andre gruppen er at man frykter smitte hos noen og at de blir satt i karantene. Nav sier at de har rett til sykepenger dersom fastlegen anbefaler dette. 
 3. Den siste gruppen er de som er redd for å bli syke og som isolerer seg selv hjemme. Disse har ifølge NAV ikke rett på sykepenger. 

Det beste er om arbeidsgiverne kan få til fleksible løsninger der folk kan jobbe så mye som mulig hjemmefra. Private virksomheter kan også vurdere å gi for eksempel velferdspermisjon til foreldre som velger å være hjemme på grunn av barn som er tatt ut av skole og barnehage.

 

Hvem er i risikogrupper? 

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at det er hovedsakelig to grupper som har større sannsynlighet for alvorlig forløp av Covid-19. Disse gruppene er eldre personer (60 og oppover) og personer som har underliggende kronisk sykdom som diabetes, kardiovaskulære sykdommer, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.  

Folkehelseinstituttet sier også at folk som røyker kan være utsatt for alvorlig forløp av sykdommen.  

Dødelighetsratene som har blitt rapportert har variert veldig. Det kan også være underrapportering av milde tilfeller der man kanskje ikke merker at man er syk engang, inn i regnestykket.

I WHO sin rapport fra 11. mars kan man se antall smittetilfeller og antall døde på global basis.

 

Felles ansvar

Kåre Hoster

Det er viktig at vi tar et felles ansvar og gjør det vi kan for å unngå å smitte andre. WHO og Folkehelseinstituttet har kommet med råd til de som er i risikogruppene.

Disse er: 

 • Vask hendene med såpe ofte. Bruk alkoholbasert hånddesinfeksjon hvis en vask ikke er tilgjengelig.  
 • Hold en meters avstand når du hilser på folk. 
 • Be besøkende og de du bor med om å vaske hendene. 
 • Vask og desinfiser overflater hjemme ofte, spesielt overflatene som blir ofte brukt.  
 • Hvis du har symptomer på Covid-19, kontakt helsepersonell på telefonen. Ikke møt opp uanmeldt, siden du kan smitte andre i risikogruppene.  
 • Unngå unødvendig utenlandsreising.  
 • Unngå å delta på arrangementer med mange deltakere.  

 

Hold dere oppdatert på råd og utvikling

Det er viktig å følge den siste utviklingen. Har rådene endret seg den siste uken? Kanskje de siste timene? 

Her finner du informasjon fra NAV angående Coronaviruset. Blant annet i forbindelse med sykemelding:

Råd til næringslivet:

Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til Coronaviruset:

Fakta om Coronaviruset:

Her finner du, på Folkehelseinstituttets sider, konkrete råd til spesifikke situasjoner. Til den generelle befolkningen, til smitteutsatte, til sektorer og til helsepersonell:


Kontakt oss for bistand fra bedriftshelsetjenesten

 


Se vår side for  Corona-relaterte  innlegg, ressurser og tips.

 

Få med deg våre tips og nyheter

Bli oppdatert på HMS og Ledelse ved å følge vår blogg.

Se mer på bloggen
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30