Hjem  > Bedriftshelsetjeneste > Bistand og prisliste > Måling av fysisk arbeidsmiljø

210315-stockfoto-personlig-verneutstyr-hørselvern-vernebriller-1
Bistand av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb

Måling av fysisk arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet handler om alle fysiske faktorer på en arbeidsplass. Dette innebærer hvordan arbeidsplassen er utformet, hvilket arbeidsutstyr som benyttes, inneklima og eksponeringer for ulike kjemiske stoffer. Målinger av fysisk arbeidsmiljø gjøres for å finne ut av om det er noe i miljøet som potensielt kan være helseskadelig for dine ansatte.

Hvordan utføres måling av fysisk arbeidsmiljø?

Det fysiske arbeidsmiljøet handler om alle fysiske faktorer på en arbeidsplass. Dette innebærer hvordan arbeidsplassen er utformet, hvilket arbeidsutstyr som benyttes, inneklima og eksponeringer for ulike kjemiske stoffer.

Målinger av fysisk arbeidsmiljø gjøres for å finne ut av om det er noe i miljøet som potensielt kan være helseskadelig for dine ansatte.

Dette utfører vi måling av:

 • Kjemikalier i arbeidsatmosfæren

 • Temperatur

 • Luft og luftfuktighet

 • Eksponering av støv

 • Eksponering av støy

 • Eksponering av lys

Disse faktorene kan ha betydning for ansattes sykefravær og helse. Som arbeidsgiver har du et ansvar for å sikre at de ansatte kan gå på jobb uten å risikere å bli syk eller skadet. Derfor må du sørge for å kartlegge mulige farer i det fysiske arbeidsmiljøet, og iverksette tiltak for å redusere og forebygge skader og sykdom.

Prosessen

Våre rådgivere kan komme ut til din bedrift for måling av en konkret risikofaktor, eller de kan komme på en kartleggende befaring hvor de måler flere ulike ting, for å avdekke eventuelle helserisikoer i det fysiske arbeidsmiljøet.

 

Måling av konkrete faktorer i miljøet

Selv om målingene for de ulike faktorene blir utført på litt forskjellige måter med ulike måleinstrumenter, er arbeidsprosessen bak ganske lik.

Dette er prosessen vi følger:
 1. Rådgiveren kommer til bedriften
 2. Identifiserer en målestrategi
 3. Loggføring
 4. Analyse av resultater
 5. Tiltak

 Når rådgiveren kommer til bedriften, observerer de for å få en forståelse av hvordan arbeidsprosessene utføres og hvordan lokalene er utformet. Deretter lager de en plan for måling. Målingene gjennomføres over en liten tidsperiode hvor resultatene loggføres. Til slutt leser vi av tallene og gir en tilbakemelding på er du over eller under grense-, og tiltaksverdier og kommer med forslag til forebyggende tiltak.

Målingene tilpasses etter bransje og type bedrift. Målestrategi og lovkrav knyttet til et kontorlokale vil naturligvis være forskjellig fra en produksjonsvirksomhet eller en barnehage.

 

Kartleggende befaring

Prosessen på en kartleggende befaring er ganske lik som ved en konkret måling. Forskjellen er at de går bredt inn når de kartlegger.

Dette er fordi målet med kartleggingen er å avdekke potensielle helsefarer som eventuelt ikke er kjent. De som ønsker å få utført en måling av eksempelvis støy eller kjemikalier, har som oftest avdekket at dette som en risikofaktor i sitt arbeide og ønsker å iverksette tiltak for å redusere eller eliminere helsefaren knyttet til dette.

 

Slik utføres en kartleggende befaring:

Rådgiveren vår tar med seg måleutstyr og kommer på besøk til bedriften din.

Selve kartleggingen starter når de er utenfor bygget. Da ser de blant annet på omgivelsene rundt bygget og på bygningsmassen. Videre går de inn og ser på ting som renhold, temperatur, støv, ventilasjonsanlegg og andre forhold på arbeidsplassen som kan være negative.

Dersom de ser det nødvendig å utføre måling, vil de blant annet måle temperaturen, luftfuktigheten og Co2 over en periode. De vil også stille noen spørsmål til de ansatte rundt hvordan de jobber og hvordan de opplever inneklimaet på jobben.

Så vil de stille deg noen spørsmål rundt om dere har gjort noen endringer i lokalene det siste året. For eksempel om du har malt eller byttet ut noe materiale i kledning, eller har fått noe nytt utstyr. Ved en kartlegging ser de rett og slett på helheten i det fysiske arbeidsmiljøet, opp mot det lovverket som finnes.

Bedriftshelsetjeneste

For å få denne bistanden må du være kunde av bedriftshelsetjenesten i Grønn Jobb.

Få tilbud på bedriftshelsetjeneste

Er du kunde?

Som kunde av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb kan du kontakte oss her for å henvende deg om bistand og tjenester:

Pris comptab-infoalt7-icon
Pris
Støymåling
Etter avtale
Inneklimamåling
Etter avtale
Lysmåling
Etter avtale
Støv- og kjemikaliemåling
Etter avtale

Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilpasset for mindre bedrifter

Få tilbud Les mer Kontakt oss
Linda Sirkel - 500px