Logg inn

Spørreundersøkelser

De ansatte kjenner bedriftens mange positive sider, men har også ofte noen mer negative erfaringer. Det gjelder å opprettholde det positive i årene fremover, og avdekke enkelte forbedringsområder. De som har skoen på vet best hvor den klemmer.

 

Vi har tre ulike elektroniske spørreundersøkelser:

 

1. Arbeidsmiljøundersøkelse

  • 31 spørsmål om ledelse og psykososiale arbeidsmiljø og
  • + eventuelt 12 spørsmål om kjemisk-fysisk arbeidsmiljø.

De ansatte svarer elektronisk, og undersøkelsen er anonym. Rapport foreligger allerede få dager etter at undersøkelsen er avsluttet.

HMSvisjons-spørreskjemaer kartlegger på en enkel måte psykologiske, sosiale, organisatoriske - og fysiske forhold i virksomheten. Metodikken gir bedriften målrettet informasjon om hvor fokus på arbeidsmiljøet i tiden fremover bør ligge, og bidrar til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet knyttet til faktorene personlig utvikling, sosialt samspill, organisatoriske forhold og lederskap.

Rapportene er utarbeidet med tanke på at bedriftshelsetjenesten skal få et best mulig grunnlag for å analysere resultatene og veilede virksomheten i det videre arbeidet. Rapportene gjør at resultatene kan pressenteres for bedriften på en enkel og pedagogisk måte.

De ansattes gjennomsnitts-svar kan sammenlignes med en stor database med over 25 000 tidligere besvarelser fra arbeidslivet.

 

2. Inneklima undersøkelse

Baserer seg på den mest brukte spørreskjemaet i Norden, ”Ørebro-undersøkelsen”.
Undersøkelsen har 13 spørsmål om helseplager og 13 spørsmål om opplevd inneklima. 

Det viser seg vitenskapelig sett at den beste indikatoren på bedriftens inneklima er å spørre de ansatte hvor mange som opplever plager og negativt inneklima. De svarer elektronisk, og undersøkelsen er anonym. Rapport foreligger allerede få dager etter at undersøkelsen er avsluttet.

Resultatene fra undersøkelsen blir sammenlignet med et referansemateriale. Arbeidsgiver kan således få klare indikasjoner på om det kan være et generelt dårlig inneklima på arbeidsplassen. Det anbefales at undersøkelsen brukes sammen med - eller etterfølges av - en helhetlig faglig gjennomgang av innemiljøet på arbeidsplassen. Vi i Grønn Jobb BHT er en viktig ressurs i denne sammenheng.

Helseplager assosiert med dårlig inneklima kan deles i tre hovedgrupper:

  • Generelle plager som tretthet og hodepine
  • Irritasjonsplager fra øyne, nese og hals
  • Hudplager fra ansikt og hender. 

Hvis rapporten viser en forhøyet grad av generelle plager, kan det gi indikasjoner på at en må undersøke ventilasjonssystemet og eventuelt vurdere det psykososiale arbeidsmiljøet. Hvis irritasjonsplagene fra slimhinner og hud er høye, vil det gi indikasjon på at det kan være for høy luftforurensning i inneluften. En bør da vurdere renhold og ventilasjonsfiltre. Hudplager kan også relateres til mange med allergi/eksem, høy temperatur og mye støv.

Vi har god erfaring i helhetlige innklimavurderinger, og spørreskjemaundersøkelsen kombineres  ofte med yrkeshygieniske luftmålinger og bygnings-tekniske inspeksjonsrunder.

 

3. QPS-Nordic 34+ 

Eller en helt spesialsdesignet og bedriftstilpasset spørreundersøkelse i programmet QuestBack

Vi har god erfaring i å bruke Nordisk Råds psykososiale undersøkelse "QPS Nordic 34+".  Den store klassiske undersøkelsen på hele 123 spørsmål er da kuttet ned til 34+3= 37 spørsmål. Det er mulig å kombinere denne spørreundersøkelsen med personlig tilleggs-intervju av alle - eller et utvalg av de ansatte. Metoden er god, men selvfølgelig ganske ressurskrevende.

 

Ta kontakt for et tilpasset tilbud.

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller tjenester du ønsker bistand for, så kommer vi tilbake til deg med svar og et tilpasset tilbud. 

Kontakt oss