Search Green  Søk     Vertical Divider Dark    Chat grønn  Kontakt oss     Vertical Divider Dark    69 79 11 30     Vertical Divider Dark    Logg inn   Logg inn

Bedrifter innen følgende bransjer er pålagt å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste:

Næringskode Bransjer
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
03 03.2 Fiskeoppdrett og klekkerier
05 Bryting av steinkull og brunkull
07 Bryting av metallholdig malm
08 Bryting og bergverksdrift ellers
09 09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
11 Produksjon av drikkevarer
12 Produksjon av tobakksvarer
13 Produksjon av tekstiler
14 Produksjon av klær
15 Produksjon av lær og lærvarer
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
17 Produksjon av papir og papirvarer
18 18.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
24 Produksjon av metaller
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
26 26.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort 
26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 
26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 
26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 
26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr 
26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media
27 Produksjon av elektrisk utstyr
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere
30 30.1 Bygging av skip og båter 
30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporveier 
30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og liknende utstyr 
30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer 
30.910 Produksjon av motorsykler 
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 
30.990 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted
31 Produksjon av møbler
32 32.300 Produksjon av sportsartikler. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter 
32.400 Produksjon av spill og leker. Kun den del som gjelder gummi- og plastprodukter 
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
33 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
33.120 Reparasjon av maskiner 
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer 
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
41 41.2 Oppføring av bygninger
42 Anleggsvirksomhet
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45 45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 
45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
46 46.77 Engroshandel med avfall og skrap
49 Landtransport og rørtransport
52 52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport 
52.221 Drift av havne- og kaianlegg 
52.223 Forsyningsbaser 
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
52.24 Lasting og lossing
53 Post og distribusjonsvirksomhet
55 55.1 Hotellvirksomhet
56 56.101 Drift av kafeer og restauranter 
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 
56.3 Drift av barer
61 Telekommunikasjon
75 Veterinærtjenester
77 77.1 Utleie og leasing av motorvogner
80 80.1 Private vakttjenester 
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester
81 81.2 Rengjøringsvirksomhet
84 84.23 Retts- og fengselsvesenet - bare for fengselsvesenet 
84.24 Politi- og påtalemyndighet - bare for politiet 
84.25 Brannvern
85 Undervisning
86 Helsetjenester
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
95 95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer. Gjelder fottøy av gummi og plast 
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Gjelder varer av gummi og plast
96 96.01 Vaskeri og renserivirksomhet 
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie. Gjelder bare frisering.

 

Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/13/13-1/

 

Se også vår temaside hvor du finner omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste

 

 

Trenger deres bedrift tilknytning til bedriftshelsetjeneste?
Få uforpliktende tilbud

Få med deg våre tips og nyheter

Bli oppdatert på HMS og Ledelse ved å følge vår blogg.

Les vår Blogg
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30