Mangfold, inkludering og likebehandling

Hos Grønn Jobb tenker vi at forskjeller gjør oss sterkere og unike. Hos oss skal vi sammen skape et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø, uavhengig av kjønn, alder, rase, etnisk opprinnelse, religion, legning eller funksjonsevne. Dette fokuset er forankret i strategi, rutiner og prosesser. 

Line_binacolarsHer er noen av våre fokusområder for mangfold:
 • Vi skal ha en rettferdig rekrutteringsprosess hvor stillingsannonser skal være objektive og hvor vi oppfordrer til mangfold.
 • Vi skal ha en arbeidsplass hvor man kan ankomme uavhengig av funksjonsevne.
 • Kvalifiserte kandidater og medarbeidere skal ha like muligheter for utvikling, lønn og karriere. Lønnskartlegging utføres hvert andre år og redegjøres for i årsberetning.
 • Hos Grønn Jobb er det nulltoleranse for enhver form for trakassering og diskriminering, dette inkluderer enhver form for usaklig forskjellsbehandling. Med usaklig forskjellsbehandling menes for eksempel å behandle noen forskjellig basert på livssyn, graviditet, permisjon ved fødsel, seksuell orientering, alder, kjønn og religion.
 • Vi skal legge til rette for en arbeidsplass for medarbeidere med foreldreansvar skal kunne kombinere familieliv og karriere samt at begge kjønn kan ta ut foreldrepermisjon etter behov og ønske. Dette gjøres blant annet gjennom tilrettelegging, fleksibilitet og oppfølging.

 

Hos Grønn Jobb forplikter vi oss til å følge aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) gjennom å aktivt, målrettet og planmessig skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

 

Line_statiticsHer er noen av aktivitetene som ble utført i 2022:
 • Rekruttering av People & Culture Manager som rapporterer direkte til CEO og har ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering
 • Månedlig rapportering til ledergruppen over kjønnsbalanse og aldersfordeling
 • Statusmøter med verneombud hvor blant annet kjønnsbalanse og aldersfordeling er temaer
 • Innkjøp av HR-system for å kunne arbeide datadrevet og systematisk
 • Innkjøp av pulsmålingssystem for å kunne hente innsikt fra organisasjonen
 • Ledertrening i tema mangfold og likestilling
 • Revisjon av rutiner for rekruttering
Tilstand for likestilling og mangfold 2022 (årsslutt)
 • Vi har totalt 44 kvinner og 39 menn
 • Vi har medarbeidere av norsk, svensk og filippinsk nasjonalitet.
 • Vi har 2 kvinner og 1 mann i midlertidig stilling.
 • Vi har 6 kvinner og 3 menn i deltidsstillinger, hvor alle som jobber deltid gjør dette frivillig.
 • Vi har 2 kvinner og 0 menn som tok ut foreldrepermisjon med et gjennomsnitt antall uker på 26 for kvinner.
 • I ledergruppen er det 2 kvinner og 4 menn.
 • Vi har 9 ledere med personalansvar hvor 3 er kvinner og 6 er menn.
 • Fraværsprosent 2022: 6,23
 • Fravær på grunn av syke barn 0,26 % for kvinner og 0,11 % for menn


8
Handlingsplan for 2023
 • Kartlegging status i organisasjonen gjennom pulsmåling hvor tema er likestilling og mangfold.
 • Opprette fokusgruppe for mangfold og likestilling med 1-2 møtepunkter i året. Fokusgruppen skal definere mål og aktiviteter for arbeidet med mangfold og likestilling. Dette gjøres basert på gjennomført pulsmåling.
 • Fremme mangfold på hjemmesider, karriereside, stillingsannonser og i annen kommunikasjon.
 • Språkversjonering av nyheter, rutiner, systemer etc.